Awards & Certifications

  • Huawei Phd Fellowship
  • Outstanding graduate
  • National Scholarship 2014, 2015, 2016